תכנית המתאר של גבעתיים

אזורי תכנון 1א, 1ב, 1ג, 1ד, 1ה

באזורים אלו קיימת בחירה בין תמ”א 38 בהתאם לתכנית לפי סעיף 23

לבין מתחמי פינוי-בינוי על פי העקרונות הבאים:

* למעט מתחמים אשר הוגדרו כאזורי 3 (ממוספרים מ-3ה’ עד 3נ’) ושזורים בתוך אזור 1

   עליהם יחולו העקרונות של מתחמי פינוי-בינוי.

לצפייה בנספח המתחמים הכולל את מתחמי 3ה’-3נ’  לחץ כאן

 

 

מתחמי פינוי-בינוי:

שטח המתחם:

לפחות 4 דונם בייעוד מגורים, מסחר ו/או תעסוקה (שטחים ציבוריים אינם נסכמים בשטח המתחם).

 

צרכי ציבור:

50% משטח המתחם יופרש לצורכי ציבור. קיימת חשיבות לרציפות ואיכות השטח הציבורי המופרש. 

בנוסף, מתחם בו  50 יחידות דיור ומעלה יכלול בקומת הקרקע של מבני המגורים שטח בנוי לשימוש ציבורי (לפחות 150 מ”ר,  או 2 מ”ר ליחידת דיור, הגדול מביניהם). 

 

אופי הבינוי:

הבינוי יכלול שילוב של בניה מרקמית עד 8 קומות ובניה גבוהה עד 16 קומות.  

לאורך הרחובות הראשיים כצנלסון, סירקין, ויצמן (בחלקו) ודרך יצחק רבין (בחלקו) תותר בניה גבוהה עד 24 קומות. 

על חלק מאזור 1א חלות מגבלות גובה בניה, לצורך שימור המבט לנוף מגבעת קוזלובסקי.

תכסית הבניה הכוללת תהיה עד 55% משטח מגרש המגורים ותכסית הבניה הגבוהה עד 25% משטחו.

 

מספר יחידות הדיור העתידי:

מספר יחידות הדיור הכולל לא יעלה על צפיפות של  60 יחידות דיור לדונם נטו (מגרש מגורים).  

30% מסך הדירות תהינה דירות קטנות. באזורי פיתוח סביב מתע”ן 50% מיחידות הדיור תהיינה עבור דיור מכליל.

 

שטח המגורים הכולל:

עד פי 4 מסך שטח הדירות הקיים (שנבנה בהיתר).

בנוסף לזכויות למגורים תותרנה זכויות למסחר בקומת הקרקע, וכן זכויות לתעסוקה, עד למיצוי נפח הבניה המותר וזאת בהתאם לייעודי הקרקע המתוכננים במקום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמ”א 38:

ההתייחסות הינה למגרש בודד.

 

צרכי ציבור:

הוועדה המקומית רשאית להוסיף שימושים ציבוריים (כגון גן-ילדים, מעון-יום וכיו”ב) בקומות הקרקע של מבני המגורים או חניון ציבורי תת קרקעי או מתן זיקת הנאה לשבילי הולכי רגל על חלק מהמגרש. 

בתמורה לאלו יינתנו זכויות בנייה נוספות. 

 

אופי הבינוי:

בניה עד 8 קומות. מספר הקומות המקסימלי המותר נובע מרוחב חלל הרחוב ומכיוונו (מזרח-מערב או צפון-דרום), בהתאם לנספח נפח הבנייה בתכנית לפי סעיף 23.

באזור 1א חלות מגבלות גובה בניה, לצורך שימור המבט לנוף מגבעת קוזלובסקי, בהתאם לנספח מגבלות בנייה לגובה בתכנית לפי סעיף 23.

 

מספר יחידות הדיור העתידי:

בהריסה ובניה – עד פי 2.3 מיחידות הדיור הקיימות.

בחיזוק ועיבוי – עד פי 1.8 מיחידות הדיור הקיימות.

 

שטח המגורים הכולל:

עד פי 2.65 מסך שטח הדירות הקיים (שנבנה בהיתר).

 

לפירוט נוסף בנושא תמ”א 38 בגבעתיים לחצו כאן

 

 

בכל החלופות יחולו התנאים הבאים:

 

מפגש הבניין עם הרחוב:

קומת הקרקע תהיה שקופה ברובה כלפי הרחוב, אליו יופנו שימושים משותפים לדיירי הבניין. 

בניינים ברחובות המסומנים בתכנית יכללו שטחי מסחר בחלקה הקדמי של קומת הקרקע.

חלקו הקדמי של המגרש כלפי הרחוב ישמש למעבר להולכי רגל בזיקת הנאה ויהיה חלק בלתי נפרד מהמדרכה, 

עם פיתוח וצמחיה זהים לאלו של השטח הציבורי.

 

חניה: 

החניות עבור הבניינים תהיינה תת קרקעיות. נדרשות חניות הן עבור יחידות דיור קיימות והן עבור יחידות דיור מתווספות. מספר החניות יקבע לפי תקן חניה.

ניתן להמיר את מלוא או חלק ממקומות החניה בתשלום לקרן חניה עירונית שתשמש להקמת חניון ציבורי במרחק סביר.

רוצים להבין יותר את

תכנית גבעתיים 2040?